Harva, så havre, vall och välta

I med att det åter finns får på gården, behövs det foder till både bete och vall. Jag talade med nuvarande arrendator och fick redan i år återta ett skifte. Grannen sår havre åt sig själv och vall åt mig. Nästa år blir det alltså ingen åker på detta skiftet, utan (förhoppningsvis) en frodig vall, fullväxt med örter, blommor och gräs.

32 kilo vallfrö beställdes, lagom åt ungefär 1.5 hektar (15,000 kvadratmeter). En stor säck levererades. Den stora säcken innehöll en del mindre säckar med fröer och alltsammas skulle blandas ihop innan sådden;

Läs mer

Hur man harvade förr

Hur man harvade förr
Enligt en över 100 år gammal förklaring gällande harvning, och vad man ansågs hinna med på en 12-timmars arbetsdag, var det inte ett jobb för vem som helst…

…”Vi hafva i det föregående redogjort för de arbeten, som vi anse lämpligen kunna utföras på beting. För fullständigheten skola vi nu redogöra för hvad som af öfriga, till beting icke lämpliga jordbruksarbeten, bör kunna hinnas af personer, tjienstehjon, sinneslöa, hel- och halfvidioter, drängar, tattare, statare och hjon af allehanda slag samt dragare per dag. Till ifrågavarande jordbruksarbeten höra: sådd, arbete med plog och årder, harfning, vältning, sladdning, mullskopning, körslor i allmänhet, körningsarbete vid slåtter och skörd, tröskning, hackelseskärning, skärning af rotfrukter m. m.

Man får icke att förglömma att ta med i beräkning af tid de hjälphjon, tjienstehjon, rotehjon och andra hjon, tattare, drängar, sinneslöa, hel- och half-idioters kapacitet att draga harfven ock styra dragaren.

Ex; en half idiot besitter sinne att svänga dragaren vid tegens slut ejest långsammare än en redig dräng, medans i synnerhet en hel idiot vid ej påpassning måhända harfvar grannens åker utan adekvat ersättning eftersom idioten ej har sans, vett och sinne att begripa när husbondens teg slutar.

Vid harfning med klös- och krokpinnharf till 15-18 cm. djup hinnes 1,5-2 hektar, då jorden reder sig väl.

Vid djupharfning med grubber hinnes 0,75-1 hektar. Vid alfluckring, då man kör efter plogen i fåran, hinnes gifvetvis lika mycket som plöjes.

Vid rullharfning med harf, som drages af 2 hästar, hinnes 1,5-2 hektar.

Vid slätharfning med romboidalharf, då ett par hästar användes, hinnes 4-4,5 hektar. Med mindre harfvar, som dragas af en häst, hinnes 2-2,5 hektar; allt uti enkelt drag.

Vid rensning och luckring mellan drillarne å rotfrukter med renshacka eller drillharf, som drages af en häst, hinnes 1-1,5 hektar.”

-Lantbrukzlexicon, 1908


Fann en trindyxa

”De vanligaste redskapen äro ”kärnyxorna” samt de triangulära eller trapetsformiga ”skifyxorna” af flinta, hvarjämte slipade yxor af sten med rund genomskärning och trubbig nacke (”trindyxor”) ta sin början.”

-Nordisk familjebok, 1917


Mitt i Kalvhagens lid låg fullt synlig i solens sken en märklig, bearbetad sten. Efter dräneringen i fjol, plöjdes hela Kalvhagen upp och stenen har längtat efter solsken och vandrat upp via tjälen. Vaksam som jag är såg jag direkt att det var en Trindyxa eller Lihultsyxa, en typ av stenyxa som var vanlig under stora delar av jägarstenåldern (fram till ca 4000 f.Kr) och som kännetecknas av den jämnt bultade lite knaggliga ytan, den ofta slipade eggen och det runda tvärsnittet. Många stenåldersboplatser har gett sig till känna just genom fynd i åkrarna av stenyxor och andra föremål, och det är tack och lov ganska sällan som boplatserna blir föremål för utgrävningar.  Eftersom hela området har fornminnesmärkningar högt och lågt finns det gott om dessa stenyxor i backarna. Men det är alltid kul att hitta en ny.

Läs mer

Planterade (äntligen) Humle, samt förstudie om kulturäng

min mentala ”kanske-kul-att-göra-lista-någon-gång-i-lifvet” har det i flera år funnit en punkt, ”Plantera humle”. Ofta har jag glömt bort detta för att ibland återkomma till tanken. Någon gång har jag letat efter humleplantor, men dessa har under en ganska lång tid, varit svåra att få tag i. Humlefrö har jag liggande, men dessa skall sås under senhösten, aktiveras av vinterkylan, gro nästkommande år under jord och andra året syns skotten över jord. Det vill säga sånt man glömmer bort när det är dags. Därför piggnade jag till när jag väl hittade en annons om att Humleplantor var till salu på en rätt närbelägen handelsträdgård. Jag köpte fyra plantor och satte igång att hugga ett par hässjestörar….


Läs mer

Förstudie – bredda uppfarten

fotografiet ser man tydligt att det inte är så stora marginaler att backa upp en normalstor hökärra på innergården. Till vänster, strax utanför bild, ligger nergången till källaren, vilket gör att bredden mellan mangårdsbyggnaden och »koghuset» inte blir mer än ungefär 190 centimeter. Kanske två meter med hjälp av diskmedel och perfekt syn.

En uppfart byggt för hästtransport en gång i tiden.